/>
เลือกเมนูย่อย
   ถังบำบัดน้ำเสียและถังดักไขมัน
1.ถังบำบัดน้ำเสีย P&S  
2.ถังบำบัดน้ำเสีย P.P.  
3.ถังบำบัดน้ำเสีย JRM  
4.ถังบำบัดน้ำเสีย AQUA  
5.ถังบำบัดน้ำเสีย Dos  
6.ถังบำบัดน้ำเสีย Aqauline  
7.ถังบำบัดน้ำเสีย Wave  
  8.ถังดักไขมัน  
   ถังเก็บน้ำและปั๊มน้ำ
  1.ถังเก็บน้ำ P&S  
  2.ถังเก็บน้ำ P.P.  
  3.ถังเก็บน้ำ JRM  
  4.ถังเก็บน้ำ AQUA  
  5.ถังเก็บน้ำ Dos  
  6.ถังเก็บน้ำตราเพชร,กรีนทรี  
7.ถังเก็บน้ำ Aqauline  
8.ถังเก็บน้ำ Advanced  
9.ถังเก็บน้ำ Wave  
  10.ปั๊มน้ำ  
 
 
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ มอก.ถังเก็บน้ำพลาสติก .
   
  กระทรวงอุตสาหกรรมประกาศยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมถัง เก็บน้ำพลาสติก ใหม่   โดยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ถังเก็บน้ำพลาสติก มาตรฐานเลขที่ มอก. 1379-2539 ได้ถูกยกเลิกมีผลตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2551 และได้ออกประกาศกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมถังเก็บน้ำพลาสติก มาตรฐานเลขที่  มอก. 1379-2551
   
 
   
 

กระทรวงอุตสาหกรรมประกาศยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมถัง เก็บน้ำพลาสติก ใหม่   โดยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ถังเก็บน้ำพลาสติก มาตรฐานเลขที่ มอก. 1379-2539 ได้ถูกยกเลิกมีผลตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2551 และได้ออกประกาศกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมถังเก็บน้ำพลาสติก มาตรฐานเลขที่  มอก. 1379-2551

ซึ่งมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมถังเก็บน้ำพลาสติก ที่ออกใหม่นี้ครอบคลุมเฉพาะถังเก็บน้ำพลาสติกสำหรับใช้ตั้งบนพื้นหรือบน อาคาร โดยรูปทรงกระบอก ทรงเหลี่ยม ทรงกรวย  ที่มีความจุไม่น้อยกว่า 200 ลูกบาศก์เดซิเมตร แต่ไม่เกิน 20,000 ลูกบาศก์เดซิเมตร  เพื่อเก็บน้ำดื่มน้ำใช้ในอาคารบ้านเรือน

โดยไม่รวมถังเก็บน้ำพลาสติกเสริมใยแก้ว ประเภทของถังเก็บน้ำแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ทึบแสง และไม่ทึบแสง โดยมีความจุทั้งหมดต้องมากกว่าความจุที่ระบุไว้ในฉลากไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 โดยปริมาตร ซึ่งทางกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมถังเก็บน้ำพลาสติก ใหม่ ให้ครอบคลุมไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับวัสดุ ด้านความปลอดภัย เกี่ยวกับสารละลาย,ส่วนประกอบทางเคมี คุณลักษณะต่างๆ ของเช่นความทนทานต่อการเสียรูป ความทนแรงดันภายใน  ความทึบแสงฯลฯ  ซึ่งสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

 
 
   
   
   
ถังบำบัดน้ำเสีย Aqua | ถังบำบัดน้ำเสีย DOS | ถังบำบัดน้ำเสีย P.P. | ถังบำบัดน้ำเสีย P&S | ถังเก็บน้ำ DOS » กลับสู่ด้านบน

           บริษัท เทพวารินทร์ จำกัด
           1479/2 ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
           Tel : 0-813737877,0-842540670 Fax : 0-2914-2932 Email : sale@thepvarin.com
 
Copyright © 2010 • Thepvarin All Right Reversed                                                                                                                        website : thepvarin.com